VWRES1
250,000 ریال ماهانه
  1GB فضای میزبانی
  15GB پهنای باند
  15 پایگاه داده MSSQL
  ساب دامین نامحدود
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  قابلیت میزبانی 15 وب سایت
  یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES2
350,000 ریال ماهانه
  2GB فضای میزبانی
  20GB پهنای باند
  30 پایگاه داده MSSQL
  ساب دامین نامحدود
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  قابلیت میزبانی 30 وب سایت
  یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES3
550,000 ریال ماهانه
  4GB فضای میزبانی
  25GB پهنای باند
  پایگاه داده MSSQL نامحدود
  ساب دامین نامحدود
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  قابلیت میزبانی 40 وب سایت
  یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES4
750,000 ریال ماهانه
  8GB فضای میزبانی
  35GB پهنای باند
  پایگاه داده MSSQL نامحدود
  ساب دامین نامحدود
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  قابلیت میزبانی 80 وب سایت
  یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES5
950,000 ریال ماهانه
  20GB فضای میزبانی
  45GB پهنای باند
  پایگاه داده MSSQL نامحدود
  ساب دامین نامحدود
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  قابلیت میزبانی 120 وب سایت
  یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES6
1,250,000 ریال ماهانه
  فضای میزبانی نامحدود
  60GB پهنای باند
  پایگاه داده MSSQL نامحدود
  ساب دامین نامحدود
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  قابلیت میزبانی 200 وب سایت
  یک عدد دامنه ملی رایگان