ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 سوءاستفاده

رسیدگی به موارد تخلف از قوانین و سوءاستفاده از سرویس ها

 سامانه پیامک

موارد مرتبط با سامانه پیام کوتاه ویونا هاست

 مانیتورینگ

موارد مرتبط با پایش سرور و سایت ها