ارسال درخواست

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


واحد پشتیبانی

امور پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش

واحد امور مالی

مسائل مرتبط با فاکتورها، پرداخت و مغایرت بانکی

رسیدگی به تخلفات

رسیدگی به موارد تخلف از قوانین و سوءاستفاده از سرویس ها