نمایندگی فروش حجمی وب ویندوز ایران

VWRES1

1GB فضای میزبانی
15GB پهنای باند
15 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 15 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VWRES2

2GB فضای میزبانی
20GB پهنای باند
30 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 30 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VWRES3

4GB فضای میزبانی
25GB پهنای باند
پایگاه داده MSSQL نامحدود
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 40 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VWRES4

8GB فضای میزبانی
35GB پهنای باند
پایگاه داده MSSQL نامحدود
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 80 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VWRES5

20GB فضای میزبانی
45GB پهنای باند
پایگاه داده MSSQL نامحدود
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 120 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VWRES6

فضای میزبانی نامحدود
60GB پهنای باند
پایگاه داده MSSQL نامحدود
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 200 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان