دسته بندی ها

  عملیات

VWRES1
250,000 ریال ماهانه
1GB فضای میزبانی
15GB پهنای باند
15 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 15 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES2
350,000 ریال ماهانه
2GB فضای میزبانی
20GB پهنای باند
30 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 30 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES3
550,000 ریال ماهانه
4GB فضای میزبانی
25GB پهنای باند
پایگاه داده MSSQL نامحدود
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 40 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES4
750,000 ریال ماهانه
8GB فضای میزبانی
35GB پهنای باند
پایگاه داده MSSQL نامحدود
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 80 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES5
950,000 ریال ماهانه
20GB فضای میزبانی
45GB پهنای باند
پایگاه داده MSSQL نامحدود
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 120 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان
VWRES6
1,250,000 ریال ماهانه
فضای میزبانی نامحدود
60GB پهنای باند
پایگاه داده MSSQL نامحدود
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
قابلیت میزبانی 200 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان