میزبانی اشتراکی وب لینوکس ایران

VLSH1
 • 250 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 1 MySQL
 • 2 Subdomain
 • نامحدود Park Domain
VLSH2
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 3 MySQL
 • 15 Subdomain
 • نامحدود Park Domain
 • دامنه ملی هدیه
VLSH3
 • 2 گیگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • 5 MySQL
 • 25 Subdomain
 • نامحدود Park Domain
 • دامنه ملی هدیه
VLSH4
 • 5 گیگابایت فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند
 • 6 MySQL
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Park Domain
 • دامنه ملی هدیه
VLSH5
 • 10 گیگابایت فضا
 • 35 گیگابایت پهنای باند
 • 7 MySQL
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Park Domain
 • دامنه ملی هدیه
VLSH6
 • نامحدود فضا
 • 45 گیگابایت پهنای باند
 • 10 MySQL
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Park Domain
 • دامنه ملی هدیه