دسته بندی ها

  عملیات

VW2012V1
600,000 ریال سه ماهه
 • 20 گیگابایت فضا
 • 35 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 512 مگابایت رم
VW2012V2
900,000 ریال سه ماهه
 • 30 گیگابایت فضا
 • 70 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 768 مگابایت رم
VW2012V3
1,400,000 ریال سه ماهه
 • 40 گیگابایت فضا
 • 95 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1024 مگابایت رم
VW2012V4
1,900,000 ریال سه ماهه
 • 50 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1536 مگابایت رم