میزبانی اشتراکی وب ویندوز ایران

VWSH1

100MB فضای میزبانی
4GB پهنای باند
1 پایگاه داده MSSQL
2 عدد ساب دامین
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4

VWSH2

250MB فضای میزبانی
8GB پهنای باند
2 پایگاه داده MSSQL
5 عدد ساب دامین
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان

VWSH3

500MB فضای میزبانی
15GB پهنای باند
4 پایگاه داده MSSQL
10 عدد ساب دامین
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان

VWSH4

1GB فضای میزبانی
20GB پهنای باند
6 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان

VWSH5

2GB میزبانی نامحدود
25GB پهنای باند
8 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان

VWSH6

فضای میزبانی نامحدود
30GB پهنای باند
10 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان