دسته بندی ها

  عملیات

VLSH1
2,600,000 ریال سالانه
 • 250 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 2 FTP اکانت
 • 25 اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری SSL رایگان
VLSH2
5,300,000 ریال سالانه
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 10 عدد پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 15 FTP اکانت
 • 60 اکانت ایمیل
 • 2 پایگاه داده
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری SSL رایگان
VLSH3
10,500,000 ریال سالانه
 • 1 گیگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • 15 عدد پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 3 پایگاه داده
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری SSL رایگان
VLSH4
21,000,000 ریال سالانه
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 15 عدد پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری SSL رایگان
VLSH5
47,000,000 ریال سالانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 20 عدد پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری SSL رایگان
VLSH6
73,500,000 ریال سالانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 20 عدد پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 2 تعداد سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری SSL رایگان