میزبانی اشتراکی وب ویندوز ایران
 • Product 1

  VWSH1

  • 100MB فضای میزبانی
   4GB پهنای باند
   1 پایگاه داده MSSQL
   2 عدد ساب دامین
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  فقط
  350,000/yr
  خارج از دسترس
 • Product 2

  VWSH2

  • 250MB فضای میزبانی
   8GB پهنای باند
   2 پایگاه داده MSSQL
   5 عدد ساب دامین
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  فقط
  500,000/yr
  خارج از دسترس
 • Product 3

  VWSH3

  • 500MB فضای میزبانی
   15GB پهنای باند
   4 پایگاه داده MSSQL
   10 عدد ساب دامین
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  فقط
  6,500,000/yr
  خارج از دسترس
 • Product 4

  VWSH4

  • 1GB فضای میزبانی
   20GB پهنای باند
   6 پایگاه داده MSSQL
   ساب دامین نامحدود
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  فقط
  800,000/yr
  خارج از دسترس
 • Product 5

  VWSH5

  • 2GB میزبانی نامحدود
   25GB پهنای باند
   8 پایگاه داده MSSQL
   ساب دامین نامحدود
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  فقط
  1,500,000/yr
  خارج از دسترس
 • Product 6

  VWSH6

  • فضای میزبانی نامحدود
   30GB پهنای باند
   10 پایگاه داده MSSQL
   ساب دامین نامحدود
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  فقط
  2,600,000/yr
  خارج از دسترس