دسته بندی ها

  عملیات

VWSH1
350,000 ریال سالانه
100MB فضای میزبانی
4GB پهنای باند
1 پایگاه داده MSSQL
2 عدد ساب دامین
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
VWSH2
500,000 ریال سالانه
250MB فضای میزبانی
8GB پهنای باند
2 پایگاه داده MSSQL
5 عدد ساب دامین
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان
VWSH3
6,500,000 ریال سالانه
500MB فضای میزبانی
15GB پهنای باند
4 پایگاه داده MSSQL
10 عدد ساب دامین
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان
VWSH4
800,000 ریال سالانه
1GB فضای میزبانی
20GB پهنای باند
6 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان
VWSH5
1,500,000 ریال سالانه
2GB میزبانی نامحدود
25GB پهنای باند
8 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان
VWSH6
2,600,000 ریال سالانه
فضای میزبانی نامحدود
30GB پهنای باند
10 پایگاه داده MSSQL
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
یک عدد دامنه ملی رایگان