نمایندگی فروش حجمی وب لینوکس ایران

VLRES1

فضا 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 20 گیگابایت
50 پایگاه داده MySQL
Subdomain نامحدود
قابلیت میزبانی 15 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VLRES2

فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 40 گیگابایت
پایگاه داده MySQL نامحدود
Subdomain نامحدود
قابلیت میزبانی 25 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VLRES3

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
پایگاه داده MySQL نامحدود
Subdomain نامحدود
قابلیت میزبانی 40 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VLRES4

فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت
پایگاه داده MySQL نامحدود
Subdomain نامحدود
قابلیت میزبانی 80 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VLRES5

فضا 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 600 گیگابایت
پایگاه داده MySQL نامحدود
Subdomain نامحدود
قابلیت میزبانی 120 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان

VLRES6

فضا نامحدود
ترافیک ماهیانه 1000 گیگابایت
پایگاه داده MySQL نامحدود
Subdomain نامحدود
قابلیت میزبانی 200 وب سایت
یک عدد دامنه ملی رایگان