VWSH1
350,000 ریال سالانه
  100MB فضای میزبانی
  4GB پهنای باند
  1 پایگاه داده MSSQL
  2 عدد ساب دامین
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
VWSH2
500,000 ریال سالانه
  250MB فضای میزبانی
  8GB پهنای باند
  2 پایگاه داده MSSQL
  5 عدد ساب دامین
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  یک عدد دامنه ملی رایگان
VWSH3
6,500,000 ریال سالانه
  500MB فضای میزبانی
  15GB پهنای باند
  4 پایگاه داده MSSQL
  10 عدد ساب دامین
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  یک عدد دامنه ملی رایگان
VWSH4
800,000 ریال سالانه
  1GB فضای میزبانی
  20GB پهنای باند
  6 پایگاه داده MSSQL
  ساب دامین نامحدود
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  یک عدد دامنه ملی رایگان
VWSH5
1,500,000 ریال سالانه
  2GB میزبانی نامحدود
  25GB پهنای باند
  8 پایگاه داده MSSQL
  ساب دامین نامحدود
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  یک عدد دامنه ملی رایگان
VWSH6
2,600,000 ریال سالانه
  فضای میزبانی نامحدود
  30GB پهنای باند
  10 پایگاه داده MSSQL
  ساب دامین نامحدود
  پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
  پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
  یک عدد دامنه ملی رایگان