دسته بندی ها

  عملیات

VLRES1
590,000 ریال ماهانه
 • 1 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 عدد وب سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • 50 پایگاه داده MySQL
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری گواهینامه SSL
VLRES2
790,000 ریال ماهانه
 • 2 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 15 عدد وب سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود پایگاه داده MySQL
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری گواهینامه SSL
VLRES3
990,000 ریال ماهانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 30 عدد وب سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود پایگاه داده MySQL
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری گواهینامه SSL
VLRES4
1,490,000 ریال ماهانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 40 عدد وب سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود پایگاه داده MySQL
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری گواهینامه SSL
VLRES5
2,490,000 ریال ماهانه
 • 20 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 55 عدد وب سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود پایگاه داده MySQL
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری گواهینامه SSL
VLRES6
3,990,000 ریال ماهانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 70 عدد وب سایت
 • نامحدود FTP اکانت
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود پایگاه داده MySQL
 • اختیاری IP اختصاصی
 • اختیاری گواهینامه SSL