نمایندگی فروش حجمی وب ویندوز ایران
 • Product 1

  VWRES1

  • 1GB فضای میزبانی
   15GB پهنای باند
   15 پایگاه داده MSSQL
   ساب دامین نامحدود
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   قابلیت میزبانی 15 وب سایت
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  Only
  250,000/mo
  Out of Stock
 • Product 2

  VWRES2

  • 2GB فضای میزبانی
   20GB پهنای باند
   30 پایگاه داده MSSQL
   ساب دامین نامحدود
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   قابلیت میزبانی 30 وب سایت
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  Only
  350,000/mo
  Out of Stock
 • Product 3

  VWRES3

  • 4GB فضای میزبانی
   25GB پهنای باند
   پایگاه داده MSSQL نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   قابلیت میزبانی 40 وب سایت
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  Only
  550,000/mo
  Out of Stock
 • Product 4

  VWRES4

  • 8GB فضای میزبانی
   35GB پهنای باند
   پایگاه داده MSSQL نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   قابلیت میزبانی 80 وب سایت
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  Only
  750,000/mo
  Out of Stock
 • Product 5

  VWRES5

  • 20GB فضای میزبانی
   45GB پهنای باند
   پایگاه داده MSSQL نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   قابلیت میزبانی 120 وب سایت
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  Only
  950,000/mo
  Out of Stock
 • Product 6

  VWRES6

  • فضای میزبانی نامحدود
   60GB پهنای باند
   پایگاه داده MSSQL نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   پشتیبانی از MSSSQL 2008R2
   پشتیبانی از ASP.NET 2/3.5/4
   قابلیت میزبانی 200 وب سایت
   یک عدد دامنه ملی رایگان
  Only
  1,250,000/mo
  Out of Stock